Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a společností Transkript online s. r. o., IČ: 24232050, Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha (dále též jen „zhotovitel“).
 2. Zhotovitel s objednatelem jsou dále společně označováni jen jako „smluvní strany“.

II. Uzavření smlouvy

 1. Objednávku učiní objednatel písemně, a to buď e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele, nebo vyplněním objednávkového formuláře na www stránkách zhotovitele https://mamtospravne.cz/
 2. Objednávka objednatele musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. identifikaci objednatele včetně fakturační a korespondenční adresy, IČ nebo data narození, e-mailu a telefonního čísla;
  1. specifikaci zakázky a účel zakázky;
  1. požadovaný termín předání zakázky;
  1. případně další údaje nutné pro řádnou realizaci zakázky.
 3. Další eventuální pokyny či upřesnění objednatele musí být učiněny v písemné podobě e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zhotovitele. Na pokyny či upřesnění učiněné v jiné než písemné podobě není zhotovitel povinen brát zřetel. Pokud tyto doplňující pokyny či upřesnění nebudou zhotovitelem výslovně písemně odsouhlaseny, považují se plnění s těmito pokyny či upřesněními spojená za vícepráce.
 4. Zhotovitel není povinen akceptovat objednávku objednatele a jeho internetová prezentace není nabídkou k uzavření smlouvy. Za nabídku k uzavření smlouvy se považuje až objednávka objednatele.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zhotovitel potvrdí objednávku objednatele. Potvrzení objednávky se považuje za doručené objednateli dnem odeslání potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem. Objednatel učiněním poptávky, případně objednávky či uzavřením smlouvy souhlasí s těmito VOP.
 6. Zhotovitel zašle objednateli cenovou nabídku nebo přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Platnost cenové nabídky může být časově omezena.
 7. Činnosti vyžadované objednatelem neuvedené v objednávce se považují za vícepráce (např. dodatečně požadované změny), nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady za vícepráce.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s jazykovými a stylistickými korekturami či korekturami formátování zaslaného textu v českém jazyce, překladatelské služby, případně jiné editační a tiskařské práce, rozmnožování CD, DVD, copywritingové a jazykové služby dle zadání objednatele.
 2. Předmětem plnění mohou být i jiné činnosti podle obsahu smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (vše dále též jako „dílo“).

IV. Všeobecná ujednání

 1. Korekturou se rozumí oprava gramatických nebo stylistických chyb v textu v českém jazyce. Formátováním se rozumí úprava textu v MS Word, Open Office či jiném textovém editoru dle požadavků objednatele. Jedná se o zarovnání textu, nastavení velikosti okrajů, číslování stránek, změnu a nastavení stylů, formátování nadpisů, tabulek, grafů, obrázků.
 2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku, tj. korektorské práce v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu DOC nebo PDF, případně jiných dohodnutých formátech. Tiskařské nebo rozmnožovací služby dodá zhotovitel ve formátu sjednaném při objednávce. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele.
 3. Normostranou textu určeného ke korektuře se rozumí standardizovaná strana korekturovaného textu o délce 1 800 znaků včetně mezer, tzn. 30 řádků po 60 znacích (dále i „NS“).
 4. Zhotovitel může dále pověřit zpracováním zakázky subdodavatele, který je vázán stejnými povinnostmi jako přímo zhotovitel.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel odpovídá za to, že buď vlastní plná autorská práva k textu ve výchozím jazyce, nebo je oprávněn požadovat korekturu výchozího textu.
 2. Objednatel odpovídá za obsah textu včetně užití odborných a jiných zvláštních termínů nebo zkratek. Stane-li se zveřejnění korekturovaného textu předmětem soudního řízení kvůli hanlivému, urážlivému či jinak právně napadnutelnému obsahu, nese veškerou odpovědnost objednatel.
 3. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli text v elektronické podobě v upravitelném formátu. V opačném případě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, která se ruší s účinky ex tunc.

VI. Cenová ujednání

 1. Cena zakázky vychází z aktuálně platného ceníku uvedeného na stránkách https://mamtospravne.cz/.
 2. Pokud se smluvní strany písemně dohodnou na jiné ceně (individuální ceně), platí takto dohodnutá cena.
 3. V případě nadstandardní náročnosti oprav textu, tzn. nad 1050 revizí, může objednatel účtovat přirážku v maximální výši 100 % ceny zakázky.
 4. Ke všem cenám zhotovitel účtuje DPH podle aktuálně platné sazby.

VII. Činnost zhotovitele a součinnost objednatele

 1. Objednatel není oprávněn uplatnit nároky z vad nebo způsobené škody v případě zakázky nebo její části, která byla zhotovitelem provedena zdarma nebo nad rámec objednávky objednatele.
 2. Zhotovitel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté mu objednatelem, který hodlá využít služeb zhotovitele v souvislosti se zakázkou, za přísně důvěrné, zachovávat o nich mlčenlivost a zajistit, aby tyto dokumenty a informace nebyly zpřístupněny žádným třetím osobám, vyjma osob, které se na realizaci zakázky podílejí.
 3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro plnění zakázky, včetně poskytování odpovědí na dotazy zhotovitele bez zbytečného odkladu. V případě, že není tato součinnost objednatelem poskytována bez zbytečného odkladu, je zhotovitel oprávněn prodloužit adekvátně termín plnění, případně od smlouvy odstoupit.
 4. Objednatel bere na vědomí, že záležitosti týkající se zakázky, doplnění zakázky, změny rozsahu, ceny zakázky, reklamace a další obdobné záležitosti jsou v případě e-mailové korespondence ze strany zhotovitele řešeny pouze formou e-mailové korespondence z následující e-mailové adresy zhotovitele: korektury@transkript.cz . E-maily z jiných než uvedených e-mailových adres nejsou považovány za e-maily od zhotovitele a zhotovitel jejich obsahem není vázán.
 5. Zhotovitel může dále pověřit zpracováním zakázky subdodavatele. Tento subdodavatel je vázán stejnými povinnostmi jako přímo zhotovitel.

VIII. Platební podmínky

 1. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře na částku až do výše 100 % předpokládané ceny zakázky. V případě, kdy je zhotovitelem vyžadována záloha, prodlužuje se termín předání zakázky o dobu od uzavření smlouvy do doby úhrady zálohy. Do doby úhrady zálohy není zhotovitel povinen započít s plněním smlouvy. Bez ohledu na uvedená ujednání se termín plnění dále prodlužuje v případě prodlení se zaplacením zálohy, a to o dobu trvání takového prodlení.
 2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky se splatností k datu předání zakázky.
 3. Objednatel je v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky v souvislosti se smlouvou nebo těmito VOP povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,25 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

IX. Předání zakázky

 1. Zhotovitel je povinen předat zakázku řádně a včas s výhradou posunutí termínu předání z důvodu prodlení na straně objednatele.
 2. Zhotovitel předá zakázku elektronicky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Za předání zakázky se považuje její odeslání na elektronickou adresu objednatele uvedenou v objednávce.
 3. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné předat způsobem podle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob předání zakázky.
 4. Objednatel je povinen případné námitky či připomínky uplatnit u zhotovitele nejpozději do 3 dní od předání zakázky. Nebudou-li žádné námitky či připomínky v této lhůtě uplatněny, považuje se zakázka za zhotovitelem řádně, bez vad a nedodělků splněnou a objednatelem řádně převzatou.

X. Odstoupení od smlouvy

 1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v čl. V. odst. 3 a čl. VII. odst. 3. těchto VOP, případně ze zákonných důvodů.
  1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním díla o více než 30 dnů.
  1. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem převzetí druhou stranou. V případě, že druhá strana odstoupení nepřevezme, považuje se odstoupení za doručené třetím dnem ode dne odeslání tohoto odstoupení.

XI. Další ujednání

 1. Zhotovitel není odpovědný za prodlení, k němuž došlo v souvislosti s okolnostmi vyšší moci, jakož i s jinými nepředvídatelnými a neodvratitelnými mimořádnými událostmi včetně (nikoli však výlučně) případů války, válečného stavu, stávek, požárů, povodní a jiných přírodních katastrof, stávek zaměstnanců, poruch provozu, změněných úředních povolení či úředních nařízení a jiných obdobných situací. O trvání těchto okolností se prodlužují příslušné lhůty pro splnění povinností zhotovitele.
  1. Ujednáním smluvních pokut v této smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajišťované smluvní pokutou. Náhradu škody lze vždy vymáhat vedle této smluvní pokuty.
  1. Objednatel není oprávněn postoupit smlouvu nebo jakoukoliv pohledávku či jakákoliv práva vůči zhotoviteli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
  1. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávkám zhotovitele.
  1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti se zakázkou maximálně do výše konečné ceny za tuto zakázku. Uvedené omezení neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
  1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neužije.

XII. Reklamace

 1. Korektorské či textařské služby mají vadu pouze v případě, že nebyly vyhotoveny v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě. Rozmnožovací či tiskové služby mají vadu pouze v případě, že nebyly dodány v souladu se smlouvou nebo nebyly provedeny v odpovídající kvalitě.
  1. Reklamaci je nutné uplatnit pouze písemně, uvést její důvod a popsat vadu nebo její charakter.
  1. Uzná-li zhotovitel vadu za odůvodněnou, má objednatel nárok na korekturu nebo opravu textu, nové vytištění vadné části zakázky nebo na slevu z ceny zakázky.
  1. Nároky z vad je nutné uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však do 3 dnů ode dne předání zakázky. Uplatnění reklamace nezbavuje objednatele povinnosti řádně a včas uhradit cenu za zakázku dle vystaveného daňového dokladu (faktury).

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou  (viz dokument Ochrana osobních údajů).

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. V případě změny VOP jsou změněné VOP závazné pro objednatele počínaje 15. dnem po jejich oznámení objednateli, pokud tento neoznámil v uvedené lhůtě zhotoviteli, že se změnou VOP nesouhlasí.
  1. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a těmito VOP mají přednost individuální ujednání v uzavřené smlouvě.
  1. Veškeré vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem, a to s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, jakož i přímých norem mezinárodního práva soukromého.
  1. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení VOP nebudou ostatní ustanovení VOP dotčena. Smluvní strany se v případě neplatnosti některého ustanovení VOP zavazují takovéto ustanovení nahradit novým platným ustanovením, které bude svým obsahem co nejvíce odpovídat účelu zamýšlenému původním ustanovením VOP.
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují případné veškeré předchozí všeobecné podmínky zhotovitele.
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2023.